Geesteswetenschappen

Kandidaten

Xenia Dees

Jeppe Brandinga

Fons van de Wetering

Jamie Bick

Björn de Ruiter

Standpunten

Faciliteiten

Opzetten mentorsysteem. Er moet een facultair goed werkend mentorsysteem worden opgezet dat gelijk is in alle opleidingen. Alle eerstejaars zouden begeleid moeten worden door een docentmentor, maar ook door studentmentoren. Deze kunnen niet alleen laagdrempelig hulp bieden aan nieuwe studenten, maar ook de inclusie van de opleiding verbeteren.

 

Samenvoegen vaardigheidscentra. Er moet één facultair vaardighedencentrum komen in plaats van het versnipperde aanbod dat er nu is. Momenteel wordt er vanuit verschillende hoeken veel hulp geboden aan studenten om hun studievaardigheden te verbeteren. Wij zouden graag zien dat deze (POPcorner, Academisch Talen Centrum, Expertisecentrum Academische Vaardigheden en de Loopbaan Service) hun krachten bundelen, beter inspelen op de behoeften van de student en duidelijker zichtbaar zijn voor alle studenten.

 

Uitbreiden capaciteit studieadviseurs en -coördinatoren. Het tekort aan studieadviseurs en -coördinatoren moet dringend worden opgelost. Een goed functionerende studiecoördinator en/of -adviseur draagt bij aan de studievoortgang en het studentenwelzijn. 

 

Onderwijs

Verplaatsen vrije keuzeruimte naar eerste semester. De vrije keuzeruimte in het derde jaar moet volledig in het eerste semester geplaatst worden. Momenteel is deze keuzeruimte verdeeld over twee semesters. Dit maakt het echter moeilijk om minoren aan andere faculteiten of universiteiten te volgen, een uitgebreide stage te lopen of een buitenlandsemester in te plannen. Hierdoor kunnen studenten studievertraging oplopen en worden ze belemmerd om deze ruimte volledig naar wens in te vullen.

 

Behouden kleinere studies. De kleine afstudeerrichtingen en opleidingen die onze faculteit kent, moeten gewaarborgd worden. Deze belichamen de bijzondere kennis die onze faculteit in huis heeft. Dit biedt daarom een unieke positie in het (landelijk) onderwijsaanbod en moet zoveel mogelijk behouden worden in tijden van bezuinigingen.

 

Duurzaamheid

Vergroten duurzaam aanbod restaurant. Er moet meer vegetarisch eten in het restaurant komen.  Ten minste eenmaal per week moet er een geheel vegetarisch aanbod zijn in het restaurant en café. Hiervoor moet de universiteit duurzamere afspraken maken met het cateringbedrijf.

 

Verwerken verduurzaming in curriculum. Duurzaamheid zou een onderwerp moeten worden in de kerncurricula. Hoewel we bij Geesteswetenschappen niet zo gauw nieuwe duurzame apparaten of methoden zullen ontwikkelen, kunnen wij wel nadenken over de implicaties die duurzame vernieuwingen hebben in onze samenlevingen en het duurzaamheid en het klimaat van verschillende perspectieven bekijken

 

Medezeggenschap

Verbeteren zichtbaarheid medezeggenschap. De invloed die studenten op hun eigen onderwijs kunnen hebben moet worden vergroot en beter zichtbaar zijn. De medezeggenschap in de opleidingscommissies, faculteitsraad en universiteitsraad zou daarom beter bekend moeten zijn bij studenten. Zo weten studenten beter waar zij terecht kunnen met hun klachten en kunnen medezeggenschapsleden meer putten uit hun achterban. Een manier waarop deze zichtbaarheid vergroot zou kunnen worden is door een facultaire instagrampagina waar OLC’s en FR hun punten delen, door meer laagdrempelige evenementen waarbij studenten betrokken worden bij de inhoud van hun onderwijs en studenten beter voor te lichten over de facultaire organisatiestructuur.