LUMC/Geneeskunde

Kandidaten
Ids%20(1%20van%201)_edited.jpg
Lucia%20(1%20van%201)_edited.jpg

Ids Hofman

Lucia Buijs

Standpunten
 • Beter functioneren van de Opleidingscommissies. Op dit moment functioneren de opleidingscommissies niet naar behoren. Dit is problematisch, aangezien de opleidingscommissies op opleidingsniveau het belangrijkste (wettelijk vastgelegd) medezeggenschapsorgaan is, en daarmee een belangrijk aanspreekpunt voor studenten als zij tegen problemen aanlopen. Wat zijn de problemen in de huidige situatie? Allereerst weten veel studenten niet wat de opleidingscommissie is en welke studenten onderdeel uitmaken van deze commissie. Daarnaast ontvangen student-leden in deze commissie geregeld te laat hun training, waardoor ze niet voorbereid zijn op hun taak. Maar het allergrootste probleem is dat studenten niet door democratische verkiezing (zoals de wet aanbeveelt) in de opleidingscommissie terecht kunnen komen, maar (soms onvrijwillig) door worden geschoven vanuit de jaarvertegenwoordiging. Dit ondermijnt het democratisch mandaat dat een opleidingscommissie moet hebben.

 • Meer mogelijkheden om minorruimte in te vullen. Op dit moment is het enkel mogelijk om een minor van tien weken (15ETC) te volgen binnen LUMC. Studenten geven aan zich ook te willen verdiepen in een niet-medisch onderwerp tijdens hun opleiding. Omdat dit nu niet mogelijk is, zijn er studenten die een tweede studie starten om zichzelf verder te verbreden. Aangezien de universiteit flexibele leerroutes als belangrijke ambitie heeft gestempeld, willen wij dat onderzocht wordt of de minor ook niet-medisch ingevuld kan worden en of de minorruimte verruimd kan worden naar 30ETC, zodat studenten ook elders in de Universiteit of daarbuiten een minor kunnen volgen. Dit zou goed passen bij de harmonisatieplannen van de Universiteit
   

 • Duidelijke doelen internationalisering en taaltraining voor docenten. Op dit moment is de faculteit bezig te internationaliseren. Dit juichen we op zich toe, maar in de praktijk blijken docenten vaak slecht uitgerust om in het Engels te doceren. Als de faculteit ervoor kiest om te internationaliseren, moet zij ook de faciliteiten hiervoor verbeteren. Dit betekent: een goede taaltraining voor docenten die het Engels niet goed machtig zijn en meer internationale staf in dienst nemen. Lukt dit niet, dan moet de faculteit niet verder internationaliseren.
   

 • Gebruiksvriendelijkere proctortentamens. Op LUMC wordt veel gebruik gemaakt van proctoring. Hoewel we geen fan zijn van proctoring, begrijpen we dat op LUMC alternatieve toetsmethodes beperkt zijn. Maar bij zo’n zwaar middel als proctoring, moet de faculteit de toetsing wel zo optimaal mogelijk voor studenten verzorgen. Op dit moment is het bijvoorbeeld nog niet mogelijk om tijdens het tentamen naar het toilet te gaan, omdat dit aangemerkt kan worden als fraude. Wij pleiten voor een pauze halverwege het tentamen. Daarnaast zou de faculteit studenten meer de mogelijkheid moeten bieden een proctortentamen op de Universiteit te maken, indien zij niet beschikken over een goede computer of goed internet.
   

 • Alternatief voor online patiëntfilmpjes. Op dit moment worden patiëntfilmpjes uit opgenomen colleges geknipt vanwege privacygevoelige informatie. Dit is goed, maar dit leidt er wel toe dat studenten die het college terugkijken een deel van de essentiële informatie missen. De faculteit moet hiervoor een goed alternatief bieden; bijvoorbeeld een terugkomwerkcollege waarin deze filmpjes worden vertoond. 
   

 • Betere onderlinge communicatie tussen docenten. Op dit moment lijkt er een matige onderlinge communicatie te zijn tussen docenten. Studenten krijgen in verschillende colleges vaak dezelfde informatie te horen. Docenten moeten daarom beter met elkaar afstemmen wat wanneer aan bod komt. 
   

 • Beter systeem van studentmentoren en herzien functie docentcoach. Er bestaan op dit moment trainingen voor studentmentoren die nieuwe studenten een jaar lang begeleiden.  Dit systeem is belangrijk om studenten snel wegwijs te maken op de faculteit en hen op laagdrempelige manier te helpen met problemen. Op dit moment hebben studentmentoren geen duidelijk takenpakket en verdwijnen ze gauw uit beeld. Om dit te verbeteren willen we een betere training voor studentmentoren, een vast takenpakket en een redelijke vergoeding. Ook de functie van de docentcoach moet herzien worden. Bij deze coach kun je terecht met je studieproblemen, maar omdat dit ook een docent is die je beoordeelt, is hij/zij niet heel toegankelijk. Deze taak kan beter volledig bij de studieadviseurs komen te liggen, die meer afstand tot het onderwijs hebben.
   

 • Meer verbondenheid met de rest van de Universiteit. Op dit moment is LUMC een losstaand eiland van de rest van de Universiteit. Dit is zonde, want er zou op enkele vlakken vaker samengewerkt kunnen worden. Zo is het bijvoorbeeld nuttig om medische ethiek te doceren met gastdocenten van bijvoorbeeld de faculteit Sociale Wetenschappen of Geesteswetenschappen. Dit zou de horizon voor studenten verbreden.